Verseghy Ferenc Gimnázium
2018/19. tanévi felvételi tájékoztatója

2017. november 10-én (pénteken)
7:30-ra nyílt napra hívjuk az érdeklődő nyolcadikosokat.

2017. november 15-én (szerdán)
17:00-tól tájékoztató szülői értekezletet tartunk.

A Verseghy Ferenc Gimnázium (OM azonosító: 035992) a tanulók felvételénél az általános iskolai eredmények, a központilag kiadott, egységes kompetenciaalapú írásbeli vizsga eredménye, valamint az angol és német speciális tagozaton az iskola által szervezett szóbeli vizsgák eredménye alapján dönt.
A pontok számításának részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS MÓDJA, A VIZSGA HELYE, IDŐPONTJA

Az írásbeli vizsgára 2017. december 8-áig jelentkezhetnek a tanulók.

A szóbeli vizsgára nem kell jelentkezni, a vizsgáztatás a felvételi jelentkezési lapok alapján történik. A vizsgák helyszíne minden esetben:
Verseghy Ferenc Gimnázium
5000 Szolnok, Tisza park 1.

Az írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 20. (szombat) 10:00
Pótló időpont: 2018. január 25. (csütörtök) 14:00

A szóbeli vizsga időpontja: 2018. március 3. (szombat)
Pótló időpont: 2018. március 6-7. (kedd, szerda)

A vizsga helyszínén a vizsga megkezdése előtt legalább negyed órával meg kell jelenni. A vizsgára tollat és a személyazonosság igazolására alkalmas iratot kell hozni.

A szóbelizők pontos beosztását 2018. február 28-áig megjelentetjük az iskola honlapján, illetve a beosztásról tájékoztatást lehet kérni az iskola titkárságán személyesen, vagy telefonon. (06-56/514-953; 06-20/540-4896)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4.§ (3., 25.) és az 51.§ (5) bekezdésében meghatározott tanulók (SNI, BTMN) esetében az írásbeli és szóbeli vizsga során a szakértői bizottság javaslata alapján beadott írásbeli kérelem alapján járunk el. Az írásbeli kérelmeket a felvételire történő jelentkezési lappal együtt kell beküldeni.

A jelentkezők rangsorolása
A jelentkezőket az általuk megjelölt tagozatokon a felvételi eljárás során elért felvételi pontszám alapján rangsoroljuk. Az azonos pontszámot elérő tanulók esetén a 20/2012. EMMI rendelet 40.§ (3) bekezdésében előírtak alapján rangsorolunk. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók csatolják a lakóhely szerint illetékes jegyző igazolását a jelentkezési  lapjukhoz.
A rendeletben említett sajátos helyzet szerinti rangsorolás szempontjait a 2. melléklet tartalmazza.

2017. november 10-én (pénteken)
7:30-ra nyílt napra hívjuk az érdeklődő nyolcadikosokat.

2017. november 15-én (szerdán)
17:00-tól tájékoztató szülői értekezletet tartunk.

 

Tagozat

Felvételi követelmények

Elérhető pontok

0001
Természettudományi
tagozat

Általános iskolai eredmények+
központi írásbeli vizsga eredménye

50+100=150

0002
Matematika speciális
tagozat

Általános iskolai eredmények+
központi írásbeli vizsga eredménye+
a matematika írásbeli eredménye duplán számítva

50+150=200

0003
Angol nyelvi speciális
tagozat

Általános iskolai eredmények+
központi írásbeli vizsga eredménye+
angol nyelvi szóbeli vizsga eredménye

50+100+50=200

0004
Német nyelvi speciális
tagozat

Általános iskolai eredmények+
központi írásbeli vizsga eredménye+
német nyelvi szóbeli vizsga eredménye

50+100+50=200

0005
Társadalomtudományi
tagozat

Általános iskolai eredmények+
központi írásbeli vizsga eredménye

50+100=150

 

Megújuló nyelvoktatásunkról

A kor kihívásainak megfelelve bővítettük idegen nyelvi kínálatunkat. Első idegen nyelvként az angol és a német mellett kezdő szintről a spanyol nyelvet is lehet választani. A spanyol nyelvet elsősorban azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik az angol vagy a német nyelv tanulásában már magas szintre jutottak és ezt a nyelvet középiskolában egyáltalán nem, vagy csak második idegen nyelvként szeretnék tanulni. Igény és megfelelő létszám esetén számukra haladó szintű 2. idegen nyelvi csoportot indítunk, vagy szakköri keretben, heti 2 órában nyelvvizsga előkészítőt szervezünk.

Az első idegen nyelvi csoportok, így a spanyol nyelvi csoport célja is az érettségi vizsgára való felkészülés. A legjobbak a középfokú nyelvvizsgára is eredményesen fel tudnak itt készülni. Továbbra is választható mindenki számára második idegen nyelvként az angolon és németen kívül a francia és az orosz nyelv, szakköri keretek között pedig a latin nyelvet lehet tanulni.

Tájékoztató az angol speciális tagozatról

A speciális angol nyelvi tagozat a tanulók számára biztosítani kívánja a magas szintű, igényes és használható nyelvtudás elsajátítását. A 2016/2017-es tanévtől a felmenő rendszerben bevezetendő megújult képzési program célja, hogy civilizációs és kulturális háttérrel kibővítve még hatékonyabbá tegye a nyelvtanulást. A négy évfolyamon a heti óraszám továbbra is 6 – 7 – 6 – 6 óra, melynek nagy részében a tanulók nyelvi készségeiket fejleszthetik. Emellett a speciális nyelvi tagozat csoportjaival egy civilizációs tanár is foglalkozik. A 10. évfolyam elvégzésével a tanulók eljuthatnak a B2 (középfokú nyelvvizsga) szintre. Az iskolai nyelvoktatás biztosítja a sikeres nyelvvizsgához szükséges nyelvi készségek elsajátítását, de természetesen a nyelvvizsga letétele, illetve a nyelvvizsgatípus kiválasztása a tanuló saját döntése kell, hogy legyen. A 11. és 12. évfolyamokon a képzés célja, hogy elősegítse a Cambridge (CAE) nemzetközi C1 (=felsőfokú) nyelvvizsgára való felkészülést. A program nem csak az angol illetve anglisztika szakra készülő diákoknak jelenthet segítséget. A külföldi egyetemi ösztöndíjak megpályázásának alapfeltétele a kimagasló szakmai-tanulmányi eredmény mellett a magas szintű angol nyelvtudás, amely lehetővé teszi az idegen nyelven való tanulást, előadás- és óralátogatást. A magyarországi egyetemi éveket is megkönnyíthetik a középiskolában megszerzett jó angol nyelvi alapok, hiszen a legújabb tudományos publikációk, és sokszor az egyetemi kötelező szakirodalom egy része is csak angol nyelven elérhetőek.

Tájékoztató a német speciális tagozatról

A német speciális tantervű csoport célja a magas szintű nyelvismeret, amely a 12. évfolyam végén felsőfokú nyelvvizsga megszerzését is lehetővé teszi. A tagozaton a német nyelv mellett a 11. évfolyamtól minden más tantárgy emelt szintű tanulásának lehetőségét biztosítjuk, így a tanulók a felsőfokú nyelvtudás mellett sikeresen felkészülhetnek bármely felsőoktatási intézmény felvételijére. Diákjaink a német nyelv heti 6 órája mellett a második idegen nyelvet is minimum heti 3 órában tanulják. Az elmúlt tanévekben az itt végzettek főként a gazdasági, műszaki, orvosi képzést választották hivatásuknak. Visszajelzéseik alapján magas szintű német nyelvtudásuk hozzájárult a sikeres diplomaszerzéshez. A mai világban minden szakmában elengedhetetlen feltétel a magas szintű, sokrétű és magabiztos nyelvtudás; ehhez teremtjük meg tagozatos óráinkon az optimális feltételeket.

A szóbeli vizsga követelménye, leírása

Követelmény, hogy a tanuló tudjon angol, illetve német nyelven, a témaköröket érintő képekről nyelvtanilag helyesen, megfelelő szókinccsel folyamatosan beszélni, az esetleges kérdésekre válaszolni. A vizsgázó a kihúzott kép alapján bizottság előtt önállóan beszél a képről, kifejti a hozzá kapcsolódó témát és válaszol az esetleges kérdésekre. A vizsgázó a szóbeli vizsga pontszámát az összefüggő témakifejtés, szókincs, kifejezésmód, nyelvhelyesség és kiejtés alapján kapja.

A szóbeli vizsga maximális időtartama 10 perc.

Témakörök

 1. Én és a családom (bemutatkozás, családtagok bemutatása, jellemzése)
 2. Emberi kapcsolatok (osztálytársak, barátok jellemzése, időtöltés együtt)
 3. Családi ünnepek (születésnap, névnap, karácsony, húsvét)
 4. Lakóhely, otthon (ház/lakás, helyiségek, az én szobám)
 5. Otthoni teendők (házimunka)
 6. Mindennapi életünk (napirend hétköznap és hétvégén)
 7. Tágabb környezetünk (a település, ahol élek; mit tegyünk/ne tegyünk környezetünk szépsége, tisztasága  érdekében)
 8. Az iskola világa (tantárgyak, tanórán kívüli tevékenységek, az iskola bemutatása)
 9. Egészség és betegség (gyakori betegség: megfázás, tennivalók; egészséges életmód)
 10. Étkezés (étkezési szokások, kedvenc ételeid, ebédelés az iskolában, egészséges táplálkozás)
 11. Vásárlás (a család vásárlási szokásai, vásárlási lehetőségek lakóhelyeden)
 12. Évszakok, időjárás, öltözködés (télen, ill. nyáron jellemző öltözködés, ruhadarabok; iskolai viselet, divatos/tipikus ruhadarabok)
 13. Közlekedés (közlekedési eszközök, közlekedési problémák)
 14. Utazás (kirándulások; üdülés hazánkban vagy külföldön, felkészülés az utazásra)
 15. Sport (a sport/mozgás szerepe a mindennapjaidban, kedvenc sportágak, mozgás/sportolás az iskolában)
 16. Szabadidő (televíziózás, számítógép-használat, színház- vagy mozilátogatás, zenehallgatás)

1. sz. melléklet

 • Az általános iskolai eredmények alapján maximum 50 pont szerezhető. A felvételiző általános iskolából hozott pontszámának megállapításához a magyar nyelvtan, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzatait adjuk össze, majd ebből a (maximum) 90 pontból elveszünk 40-et. Az idegen nyelv tantárgynál angol tagozaton az angol nyelvet, német tagozaton a német nyelvet vesszük figyelembe. A többi tagozaton 4 éven át tanult nyelvet veszünk figyelembe, ha több ilyen is van, akkor azt, amelyiknek jobb az eredménye.
 • A központilag szervezett, egységes kompetenciaalapú magyar nyelvi és matematika írásbeli vizsga dolgozatok pontszámát összeadjuk, amivel maximum 100 pont szerezhető. A matematika speciális tagozaton a matematika írásbeli pontszáma duplán számít, így itt az írásbelin maximum 150 pont szerezhető.
 • A szóbeli vizsgán maximálisan 50 pont szerezhető. A szóbeli vizsgák követelményét az iskola pedagógiai programjával összhangban, az általános iskolai kerettantervi követelményekkel megegyezően állapítottuk meg. (17/2004. OM rendelet a kerettantervekrôl, 1. melléklet 122. oldal: idegen nyelv)

2. sz. melléklet

Az azonos felvételi pontszámot elérő tanulók esetén alkalmazandó sajátos helyzet szerinti rangsorolás szempontjai:

a természettudományi tagozaton

 • a Szegő Gábor Matematikaversenyen elért jobb helyezés az 1-10. helyezettek között,
 • a Tarján Imre Országos Emlékversenyen elért jobb helyezés az 1-3. helyezettek között,
 • a Búvárkodj a biológiában! versenyen elért jobb helyezés a 1-5. helyezettek között,
 • magasabb matematika írásbeli pontszám,
 • magasabb pontszám az 1. mellékletben szereplő általános iskolai eredmények alapján.

a matematika speciális tagozaton

 • a Szegő Gábor Matematikaversenyen elért jobb helyezés az 1-10. helyezettek között,
 • a Tarján Imre Országos Emlékversenyen elért jobb helyezés az 1-3. helyezettek között,
 • a Szegő Gábor Matematikaversenyen elért jobb helyezés a 11-25. helyezettek között,
 • magasabb matematika írásbeli pontszám,
 • magasabb pontszám az 1. mellékletben szereplô általános iskolai eredmények alapján.

az angol speciális tagozaton

 • magasabb angol szóbeli pontszám,
 • a Szegő Gábor Matematikaversenyen elért jobb helyezés az 1-10. helyezettek között,
 • magasabb magyar nyelvi írásbeli pontszám.

a német speciális tagozaton

 • magasabb német szóbeli pontszám,
 • a Szegő Gábor Matematikaversenyen elért jobb helyezés az 1-10. helyezettek között,
 • magasabb magyar nyelvi írásbeli pontszám.

a társadalomtudományi tagozaton

 • magasabb magyar nyelvi írásbeli pontszám,
 • a Szegő Gábor Matematikaversenyen elért jobb helyezés az 1-10. helyezettek között,
 • magasabb pontszám az 1. mellékletben szereplô általános iskolai eredmények alapján.

Ha még így sem lehet néhány tanulót rangsorolni, akkor a sorrendjükről sorsolással döntünk.

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM
Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Cím: 5000 Szolnok, Tisza park 1.
Telefon:   56/514-953
Mobil:   20/540-4896
E-mail: titkar@verseghy-szolnok.sulinet.hu
Honlap: www.verseghy-szolnok.sulinet.hu