Tagozatok

Természettudományi tagozat

A természettudományi tagozaton a tanulók érdeklődési körüknek megfelelően a biológiát, a kémiát és a fizikát heti egy-egy órával magasabb óraszámban tanulják. Ez lehetőséget ad arra, hogy a tananyagot magasabb szinten sajátítsák el, többet kísérletezzenek, számolási feladatot oldjanak meg, elősegítve ezzel a közép- illetve emelt szintű érettségire való felkészülést, a sikeres továbbtanulást.

A tehetséges tanulóknak módjukban áll szakköri foglakozásokon készülni a versenyekre, terepgyakorlatokon, szakmai kirándulásokon, pályázatokon,  tudományos konferenciákon, felsőoktatási intézménylátogatásokon vehetnek részt, ezzel is segítve a pályaválasztásukat.

A 11. osztálytól fakultáció keretében készülhetnek a felvételi vizsgára, megyei és országos versenyekre. Az elért eredményekről iskolánk honlapján tájékozódhatnak.

Fizikából kiemelt versenynek számít az iskolánk által rendezett Tarján Imre Országos Emlékverseny, ahol három fős csapatok mutathatják meg szóbeli, írásbeli és gyakorlati tudásukat.

Erről a tagozatról kiemelkedően eredményesen felvételiznek diákjaink az orvostudományi egyetemek különböző karaira, tudományegyetemek természettudományi karára, műszaki és agrár képzési területekre.


Matematika speciális tagozat

A Verseghy Ferenc Gimnáziumban 1988 óta indul speciális matematika tantervű osztály, népszerű nevén matspec. Az országban jelenleg 9 iskolában folyik ilyen jellegű oktatás (közülük 4 budapesti iskola). A matspec célja kettős: egyrészt szeretnénk megtanítani diákjainkat a logikus gondolkodás „művészetére”, szeretnénk elérni, hogy szeressék, élvezzék a gondolkoldást, a matematikát; másrészt megbízható alapokat szeretnénk biztosítani diákjainknak a továbbtanuláshoz. Ennek egyik biztosítéka a magasabb óraszám, továbbá az, hogy  az osztályt a négy év során végig két csoportra bontjuk, így a 15 fő körüli csoportban minden diák munkáját szinte egyénileg tudjuk követni.

A nem speces osztályokban a 9-10. évfolyamon csak „alapórás” képzés van, heti 3 órában, majd a 11. és a 12. évfolyamon választható a 4 alapórán túl heti 2 többlet óra. A matspecen viszont már 9-10. évfolyamon is jóval magasabb az óraszám (heti 7-7 óra, és ugyanez az óraszám a 11. és a 12. évfolyamon is).

A négy matspec év során azokat a tananyagrészeket, amelyek alapórán (vagy 11-12. évfolyamon a fakultációs órákon) is sorra kerülnek, sokkal mélyebben tanítjuk. Zömmel ez történik a 9-10. évfolyamon, de már itt is előfordulnak olyan elemek, amelyeket csak a specen tanítunk (pl. mátrixok, determinánsok). Aztán a 11-12. évfolyamon egyre több ilyen, csak a speces osztályokban tanított része van a tananyagnak (pl. komplex számok, harmadfokú egyenlet megoldó képlete, a differenciál- és integrálszámítás „komolyabb” részei, folytonos valószínűség stb.).

A végzős matspeceseknek minden évben 100 % közeli felvételi eredményeik vannak. Az idén, 2020-ban pedig az összes matspeces diáknak sikerült a felvételije. A felvételt nyert diákok visszajelzési alapján nem egy főiskolán, egyetemen az első szemeszterekhez bőven elegendő tudással rendelkeznek matematikából, sokszor ők segítenek a többieknek a tanulásban, megértésben. A matspecet ajánljuk minden olyan diáknak, aki szeret gondolkodni, és akinek komolyabb szándékai vannak a matematikával.


Nyelvoktatásunkról

A Verseghy Ferenc Gimnáziumban angol, német, francia, spanyol és orosz nyelvet tanítunk tanórai keretek között, míg szakkör formájában a latin nyelvvel is ismerkedhetnek az érdeklődő tanulók.

Tanulóink az angol nyelvet kötelezően tanulják, nyelvi előképzettségüktől függően kezdő vagy haladó szinten. Arra törekszünk, hogy az általános iskolában tanult nyelvből minden diákunk legalább a középfokú nyelvvizsga szintjének megfelelő nyelvi tudással rendelkezzék tanulmányai végére. A másik, választott idegen nyelvvel célunk, hogy legalább a középszintű érettségi vizsgáig eljuttassuk tanulóinkat, de akik a 11. évfolyamtól emelt óraszámban tanulják az adott nyelvet, azok emelt szintű, középfokú nyelvvizsgát adó, érettségi vizsgáig is eljuthatnak.

Tájékoztató a nyelvi előkészítő tagozatról

A nyelvi előkészítő tagozat 5 évfolyamos képzés. A tagozat célja, olyan, magas szintű nyelvtudással rendelkező tanulók képzése, akik legalább két idegen nyelven képesek akadálytalanul kommunikálni, illetve nyelvtudásuk lehetővé teszi számukra az idegen nyelven történő egyetemi képzést vagy részképzést.

Az osztályba járó tanulók érdeklődési körüknek, továbbtanulási szándékuknak megfelelően a 11. évfolyamtól bármely tárgyból választhatnak fakultációt.

A nulladik évben az osztály egyik fele spanyol, a másik fele német nyelvet tanul heti 12 órában, az angol nyelvet pedig mindnyájan heti 6 órában tanulják. Célunk, hogy a spanyol, illetve a német nyelvből a tanulók gimnáziumi tanulmányuk során közép vagy felsőfokú nyelvvizsgát tegyenek, illetve jussanak el az emelt szintű érettségiig.

A nyelvi előkészítős diákoknak lehetőségük lesz egy harmadik nyelv tanulására is. A nulladik évben a nyelvi képzés mellett a tanulás módszertani óra keretein belül matematikai és logikai, valamint szövegértés képességeket is fejlesztünk. A digitális kultúra órákon igyekszünk a tanulók általános iskolában megszerzett természettudományos (biológia, fizika, kémia, földrajz) ismereteit is megőrizni.

Spanyoloktatás a Verseghy Ferenc Gimnáziumban

Iskolánk a 2017/18-as tanévben vezette be – Jász-Nagykun-Szolnok megyében elsőként és egyedüliként – a spanyol nyelv oktatását. Jelenleg már négy évfolyamon folyik a nyelv tanítása, a 11. évfolyamtól kezdve lehetőség van emelt óraszámban, azaz heti 6 órában ismerkedni a spanyollal. A 2021/22-es tanévtől elinduló nyelvi előkészítő osztály spanyol lnyelvű csoportja lehetőséget teremt a még alaposabb nyelvtudás megszerzésére.

A spanyol nyelv, beszélőinek számát tekintve, a világ egyik legnagyobb nyelve. Népszerű, dallamos, sok helyen beszélik – ezek jutnak róla először az eszünkbe, de ennél jóval több előnye van annak, ha valaki tud spanyolul. A világon több mint 400 millió spanyol anyanyelvű ember él, ez a Föld lakosságának több mint 6%-a, így a spanyol a világon a második legnagyobb nyelv.  20 ország hivatalos nyelve, és második nyelvként több, mint 550 millióan beszélik az egész világon.

Ma már az USA lakosságának 5%-át teszi ki a spanyol anyanyelvű kisebbség, amelynek lélekszáma hihetetlen mértékben növekszik. 2060-ra várhatóan az USA lesz a világ legnagyobb spanyol nyelvű országa. Az Európai Unió lakosságának 15%-a spanyol anyanyelvű. A spanyol a világ második legnagyobb nyelveként kivételes pozíciót tölt be a nemzetközi kereskedelemben is.

Az egyetemi évek alatt óriási előnyt jelent a spanyol nyelvtudás: a magyar egyetemek többsége rendelkezik spanyol ajkú országban lévő partnerintézménnyel, ahol a diákok több hónapot is eltölthetnek különböző pályázatok keretében. Nagyobb eséllyel juthat külföldi ösztöndíjhoz az a hallgató, aki nem csak angolul tud.

Fő törekvésünk, hogy a tanulók használható, magas színvonalú nyelvtudással hagyják el az intézményünket, és megismerkedjenek a spanyol ajkú országok kultúrájával. Jelenleg 15 végzős tanulónk készül a spanyol közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga letételére. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen tavaly indulhattak első alkalommal tanulóink, s már az első évben sikerült egy diákunknak bejutnia az országos döntőbe.

Gimnáziumunk a 2017/18-as tanévben kötött stratégiai partnerségi megállapodást a szolnoki telephellyel is rendelkező spanyol tulajdonú nagyvállalattal a Grupo Segurával, amely mindig is nagy fontosságot tulajdonított a társadalmi szerepvállalásnak, az oktatás támogatásának és a tehetséggondozásnak.

Felsőbb éves, spanyolul már magabiztosan kommunikáló tanulóink lehetőséget kaphatnak, hogy a szolnoki telephelyen diákmunka keretében ismerkedhessenek egy multinacionális vállalat működésével. Diákjaink minden évben ellátogathatnak a telephelyre, ahol szakszerű vezetéssel végigjárhatják a gyártóegységeket. A Segura vállalat nagylelkű támogatásával megújult iskolánk könyvtára, számos spanyol nyelvű könyvet és szótárat szerezhettünk be.  Az oktatásban korszerű, modern, autentikus nyelvi dokumentumokat tartalmazó spanyol kiadású nyelvkönyveket használunk. Munkánk során vonzó, egyedi atmoszférát teremtünk, hogy a tanulók mindig örömmel jöjjenek spanyolórára, hiszen jobban megy a tanulás, ha nem kötelezettség, hanem élményforrás a nyelvóra.

A német nyelv oktatása a Verseghy Ferenc Gimnáziumban

Iskolánkban nagyon régi hagyománynak örvend ez az idegen nyelv, tanáraink évtizedek óta elkötelezetten és eredményesen tanították és tanítják németre az újabb s újabb generációkat. Tanítványaink sikeresen tesznek le nemzetközileg elismert középfokú és felsőfokú nyelvvizsgákat, s közülük sokan az OKTV döntőjében többször is bizonyították már magas szintű nyelvtudásukat. Most ezt az utat szeretnénk továbbra is legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint folytatni, s erre a biztos alapra építjük fel nyelvi előkészítő programunkat is.

A német nyelv tanulását segíti reutlingeni csereprogramunk. Az Isolde Kurz Gimnázium diákjai is eltöltenek nálunk egy hetet, mi is kiutazunk egy hétre Reutlingenbe. A német diákokkal töltött két hét kitűnő lehetőséget nyújt a megszerzett nyelvi tudás elmélyítésére. Azt szeretnénk, ha tanítványaink a nálunk elsajátított német nyelvtudásuk birtokában a jövőben is hasznosítani tudják komplex, mindazon kommunikációs készséget célzó oktatási stratégiánkat, melyek ebben az évezredben elengedhetetlenek lesznek a munka, a tudomány és a kultúra világában.

A német nyelvtudás komoly előnyt jelent az európai munkaerőpiacon:

  • A német a legelterjedtebb anyanyelv Európában.
  • Magyarország három legnagyobb és legfontosabb kereskedelmi partnere Németország, Ausztria és Svájc.
  • A Magyarországra látogató turisták legtöbbje német nyelvterületről érkezik.
  • Az interneten is a német a második leggyakrabban használt nyelv.
  • A hazai munkaerőpiacon számos német érdekeltségű hazai cégnél előnyben részesül az angol nyelvtudás mellett az, aki németül is tud.
  • Számtalan lehetőség kínálkozik német nyelvterületeken további tanulmányokra, ahol cserediákként, ösztöndíjasként lehet tökéletesíteni az itthon  megalapozott nyelvtudást.

Társadalomtudományi tagozat

Nagyon színes tagozatunk a d osztály, a társadalomtudományi tagozat. A diákjaink kreatív, a világra nyitott, érdeklődő, szorgalmas tanulók. Ami összeköti őket, az a magyar nyelv és irodalom, a történelem és a földrajz szeretete. Ezeket a tantárgyakat kilencediktől kezdve a d-sek magasabb óraszámban tanulják, tizenegyediktől pedig fakultációs keretben választhatják a tagozatuknak megfelelő stúdiumokat, kiegészítve más tárgyakkal.

A d-osztályba járó diákjaink az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, az Országos Problémamegoldó Versenyen, az Arany János Irodalmi Verseny, a Szép Magyar Beszéd Verseny országos döntőjében, a Lóczy Lajos földrajzversenyen, valamint a megyei megmérettetéseken értek el szép eredményeket.

Milyen szakokon tanulnak, akik ebben az osztályban végeztek?

Jog, közgazdaságtan, bölcsész, bölcsész-tanár, pszichológia, média-kommunikáció, nemzetvédelem, geográfia, politológia, szociológia.

A mai d osztályainkba járó tanulóink véleménye: „A Verseghyhez kitartás kell és szorgalom, nem is kevés, de mindezért rengeteg tudást, élményt és elismerést nyújt az iskola.” „Nincs annál jobb az iskolában, mint amikor magyar fakultációra járva ráz a hideg az órán, annyira élvezem.” Várunk benneteket a d osztályunkba!